Chuyên đề: Chiến lược dành cho SME, nâng cao - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Chiến lược dành cho SME, nâng cao

Giảng viên Hồ Trọng Lai

 

Nội dung bài giảng:

  1. Phân tích môi trường
  2. Xây dựng chiến lược
  3. Triển khai chiến lược
  4. Đánh giá kiểm soát

 

Tóm tắt bài giảng: 

Chuyên đề Chiến lược kinh doanh dành cho SME cơ bản giúp học viên hiểu được khái niệm và thuật ngữ về chiến lược, lịch sử phát triển và hình thành chiến lược, các lĩnh vực kinh doanh chiến lược. 

Chuyên đề Chiến lược kinh doanh dành cho SME nâng cao sẽ giúp học viên đi sâu vào các cấp chiến lược để giúp học viên biết cách tính toán các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, tính toán một số các ma trận để vận dụng vào thực tế áp dụng xây dựng cho doanh nghiệp mình chiến lược phù hợp. (Cách tính trọng số, cách tính điểm của từng ma trận...)

Chuyên đề gồm có 2 phần: 

1/ Xác định hệ thống chiến lược trong công ty: 

  • CHIẾN LƯỢC CÔNG TY Corporate strategy: Thể hiện đường lối phát triển tổng thể của Công ty theo một trong 3 hướng: tăng trưởng, ổn định, suy thoái.
  • CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Business strategy: Thể hiện đường lối kinh doanh của các SBU, bộ phận hay sản phẩm theo 2 hướng: cạnh tranh hay hợp tác.
  • CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG Functional strategy: Thể hiện các giải pháp của các đơn vị chức năng như Marketing, tài chính… phục vụ cho chiến lược Công ty và chiến lược kinh doanh. 

2/ Xây dựng quy trình quản lý chiến lược gồm

  • Phân tích môi trường
  • Xác định chiến lược
  • Thực thi và đánh giá chiến lược. Ở phần này, học viên sẽ được tham khảo những ví dụ cụ thể về ma trận chiến lược của các doanh nghiệp lớn như Vissan..., gồm có các trọng số, cách tính toán và đo lường hiệu quả của chiến lược. 

Chuyên đề Chiến lược kinh doanh dành cho SME nâng cao cung cấp kiến thức giúp học viên phân tích môi trường, gồm các yếu tố vĩ mô, vi mô, phân tích ngành mà doanh nghiệp đang lựa chọn kinh doanh, cách thức thu thập thông tin để phân tích môi trường... từ đó xác lập nên chiến lược và cách thức quản lý, vận hành chiến lược.

Sau khi phân tích môi trường, học viên sẽ được hướng dẫn cách thức sử dụng kết quả phân tích đó để xây dựng nên chiến lược cụ thể, áp dụng vào từng ngành nghề kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp mình.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


Phần 1, Chiến lược dành cho SME, nâng cao

GV Hồ Trọng Lai. 

 

Bình luận