Chuyên đề: Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

 

Giảng viên Nguyễn Dương

 

Công cụ đo lường và thiết kế trãi nghiệm

GV Nguyễn Dương

 

Bình luận