Chuyên đề: Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành

 

Giảng viên Trần Tô Tử

 

Nội dung bài giảng:

 1. Phân biệt các khái niệm
 2. Kiểm soát - 1 trong 4 chức năng quản lý
 3. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ
 4. Các nguyên tắc kiểm soát
 5. Quy trình kiểm soát tổng quát
 6. Bộ máy của hệ thống kiểm soát nội bộ
 7. Cơ chế vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ

 

Tóm tắt bài giảng

Hệ thống kiểm soát:

Là 1 trong những hệ thống quản lý của công ty, là một cơ chế tổ chức bộ máy kết hợp 3 yếu tố: con người, công việc và phương tiện vận hành.

Chính sách kiểm soát:

Là những quan điểm ứng xử đối với con người, sự việc, vấn đề, hoạt động kiểm soát, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Chính sách dẫn dắt hành động:

Kiểm soát là 1 trong 4 chức năng quản lý.

Quản lý cấp cao tập trung vào hoạch định, điều chỉnh các khâu then chốt, cốt lõi, chi phối mọi hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Quản lý cấp trung tập trung vào cả 4: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, tức là giám sát và kiểm soát toàn diện.

Quản lý cấp cơ sở tập trung vào kiểm soát, kiểm soát chi tiết từng công đoạn một cách thường xuyên.

Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Mục tiêu cao nhất của một công ty là làm thế nào để phát triển bền vững. Hoàn thành chiến lược kế hoạch của công ty.

Khi thành lập được chiến lược rồi thì phải kiểm soát thường xuyên và từng thời kỳ xem có đi chệch hướng không, có khả năng đảm bảo đạt được mục tiêu chiến lược không; có vượt khung không; có vượt biên độ cho phép không. 

Đảm bảo an toàn, phòng chống các loại rủi ro: xác định rủi ro đến từ đâu, liệu đã xác định hết tất cả các loại rủi lo nghiêm trọng chưa; sau đó, đưa ra những kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát khắc phục.

Các nguyên tắc kiếm soát nội bộ: gồm 7 nguyên tắc. Hệ thống nên được thiết kế để vận hành chặt chẽ, nhưng nhẹ nhàng, gây ức chế cho những người thực hiện và người có liên quan.

Quy trình kiểm soát:

Các cấp tham mưu (quản lý cấp cơ sở, cấp trung) - phát hiện sai lệch, rủi ro, cung cấp thông tin liên quan, đề xuất giải pháp và các CEO, quản lý cấp cao – xử lý thông tin, phân tích, thẩm định, lựa chọn phương án, giải pháp và ban hành quyết định.

Bài học Vinashin: 11 lần kiểm tra / 0 lần tác động điều chỉnh.

Bộ máy của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Cần xác định rõ: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho rủi ro?

Mọi người – mọi cá nhân, mọi bộ phận, đều có trách nhiệm quản trị rủi ro, nhưng cấp quản lý càng cao, càng phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn.

Cơ chế vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ:

1. Cơ chế bộ lưới kiểm soát (7 lưới)

 • Rủi ro lọt lưới là rủi ro có thể chấp nhận được
 • Tiền kiểm (trách nhiệm của CEO- khắc phục, phòng ngừa và cải tiến liên tục) à Đồng kiểm (trách nhiệm của người tạo ra sản phẩm – phát hiện)à Đồng kiểm (trách nhiệm của cấp trên trực tiếp – phát hiện nguyên nhân sai lệch)à Các đơn vị chức năng àCác đơn vị chức năng (kỹ thuật – quản lý, chất lượng)à Hệ thống báo cáo (khi có báo cáo sp hòng, đưa ra các giải pháp xử lý) à Kiểm toán nội bộ

2. Cơ chế ma trận kiểm soát

 • Kiểm soát theo chiều ngang
 • Kiểm soát theo chiều dọc

3. Cơ chế kiểm soát cảnh báo sớm (3 vùng)

 • Ngưỡng an toàn
 • Báo động
 • Rủi ro nguy hiểm

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1 -  "Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành".

GV Trần Tô Tử

 

Bình luận