Chuyên đề: Hoạch định nguồn nhân lực - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Hoạch định nguồn nhân lực

 

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)Hoạch định nhân lực

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)


 

Bình luận