Chuyên đề: Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

 

Giảng viên Lê Duy Quang

Phần 1 - Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

GV Lê Duy Quang

 

Bình luận