Chuyên đề: Mô hình chiến lược Marketing 7P - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Mô hình chiến lược Marketing 7P

 

Giảng viên: Võ Văn Quang

Mô hình chiến lược Marketing 7P

GV Võ Văn Quang

 

Bình luận