Chuyên đề: Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

 

Giảng viên Lý Trường Chiến


Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

GV Lý Trường Chiến 

 

Bình luận