Chuyên đề: Phương pháp đánh giá năng lực của con người - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Phương pháp đánh giá năng lực của con người

 

Giảng viên Trần Tô Tử

 


Phần 1-  "Phương pháp đánh giá năng lực của con người".

GV Trần Tô Tử

 

Bình luận