Chuyên đề: Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO, P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO, P2/2

 

Giảng viên Trần Đình Cửu


Phần 1Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO. P2/2

GV Trần Đình Cửu

 

Bình luận