Chuyên đề: Quản trị trải nghiệm khách hàng - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị trải nghiệm khách hàng

 

Giảng viên Nguyễn Dương

 


Phần 1 -  Quản trị trải nghiệm khách hàng

GV Nguyễn Dương

 

Bình luận