Chuyên đề: Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

Giảng viên Lý Trường Chiến


Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

GV Lý Trường Chiến 

 

Bình luận