Chuyên đề: Xây dựng mô hình đội sales - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Xây dựng mô hình đội sales

 

Giảng viên Đỗ Xuân Tùng

 


Phần 1 -  Xây dựng mô hình đội Sales

GV Đỗ Xuân Tùng

 

Bình luận