Giảng viên: Trần Xuân Hải - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Chuyên đề


Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P1/2


Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P1/2

GV Trần Xuân Hải

 

Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P2/2


Phần 1 -  Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P2/2

GV Trần Xuân Hải

 

Bình luận