Khóa học: Quản trị Kinh doanh Quốc tế dành cho CEO - Trường Doanh Nhân Bizuni
Chuyên đề Giảng viên

Chiến lược Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh Quốc tế dành cho CEO

Khóa học này chỉ dành cho các học viên khóa CEO - Giám đốc điều hành. 

Hơn 40 chuyên đề quốc tế về Quản trị Doanh nghiệp, do các Giảng viên là doanh nhân, diễn giả, chuyên gia quốc tế giảng dạy, chia sẻ. BizUni thực hiện việc Việt hóa.

Hình thức học: Online – Clip