Giảng viên - Khóa học: Quản trị Kinh doanh Quốc tế dành cho CEO - Trường Doanh Nhân Bizuni