Chuyên đề: Chiến lược dành cho SME, cơ bản. - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Phần 1,Chiến lược dành cho SME, cơ bản.

Giảng Viên Hồ Trọng Lai


 

 

 

Bình luận