Chuyên đề: Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành

 

Giảng viên Trần Tô Tử

 


Phần 1 -  "Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành".

GV Trần Tô Tử

 

Bình luận