Chuyên đề: Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

 

Giảng viên Lý Trường Chiến


Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

GV Lý Trường Chiến 

 

Bình luận