Giảng viên của khóa học Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni