Chuyên đề: Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính - Khóa học: Kế toán, Thuế, Tài Chính dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính

 

Giảng viên Đinh Thế Hiển

 


Phần 1 -  Dự án đấu tư: Lập và đánh giá tài chính.

GV Đinh Thế Hiển

 

Bình luận