Chuyên đề: Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

 

Giảng viên Tạ Phước Thạnh

 


Phần 1 -  Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên.

GV Tạ Phước Thạnh

 

Bình luận