Chuyên đề: Phương pháp tư duy trong giải quyết vấn đề và ra quyết định - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phương pháp tư duy trong giải quyết vấn đề và ra quyết định

 

Giảng viên Trần Tô Tử

 


Phần 1 -  "Phương pháp tư duy trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định".

GV Trần Tô Tử

 

Bình luận