Chuyên đề: Tổ chức công việc hiệu quả - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Tổ chức công việc hiệu quả

GV Hồ Trọng Lai. 


 

Bình luận