Chuyên đề: Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

Giảng viên Lý Trường Chiến


Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

GV Lý Trường Chiến 

 

Bình luận