Giảng viên - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni