Chuyên đề: Chiến lược khác biệt hóa - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Chiến lược khác biệt hóa

 

Giảng viên Đặng Thanh Vân


Phần 1, Chiến lược khác biệt hóa

GV Đặng Thanh Vân

 

Bình luận