Chuyên đề: Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

 

Giảng viên Nguyễn Dương

 


Công cụ đo lường và thiết kế trải nghiệm

GV Nguyễn Dương

 

Bình luận