Chuyên đề: Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng

 

 

Giảng viên Vương Thanh Long

Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng

Giảng viên: Vương Thanh Long

 

Bình luận