Giảng viên của khóa học Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni