Giảng viên - Khóa học: Marketing & Thương hiệu dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni