Chuyên đề: Hoạch định nguồn nhân lực - Khóa học: Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp dành cho CEO - Trường Doanh Nhân Bizuni

Hoạch định nguồn nhân lực

 

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)Hoạch định nhân lực

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)


 

Bình luận