Chuyên đề: Quản trị nguồn nhân lực - Khóa học: Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp dành cho CEO - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị nguồn nhân lực

 

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)Phần 1 - Quản trị nguồn nhân lực.

GV La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)


 

Bình luận