Chuyên đề: Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối

 

Giảng viên Hồ Minh Chính

 Phần 1, Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối. 

Giảng viên: Hồ Minh Chính


 

 

Bình luận