Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2 - Khóa học: Sales & Phân phối dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

Phần 1 - Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2

GV Đoàn Đình Hoàng

Bình luận