Mô hình và tư duy sáng tạo trong kinh doanh

Giá trị khóa học
  • Biết cách trở thành một người sáng tạo và chịu cải tiến liên tục.
  • Phát triển nhận thức, hình thành thói quen sáng tạo mỗi ngày.
  • Cách triển khai ý tưởng, thực hiện chiến lược sáng tạo nhưng vẫn đáp ứng thị trường.
  • Biết cách thúc đẩy tiềm năng và tối ưu hóa nhân viên.
  • Hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc khai thác ý tưởng, áp dụng vào thực tế.
Mô hình và tư duy sáng tạo trong kinh doanh
Đăng ký